IMS Logo
 

Oglasni prostor

Naslovnica Uvjeti korištenja

InMemoriam ServisOPĆI UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA PORTALA INMEMORIAM.HR

Općim uvjetima i pravilima korištenja reguliraju se međusobna prava i obveze Memoro d.o.o., Zagreb, Medulićeva 16, kao pružatelja usluga objave oglasa (dalje: Usluge) na portalu https://www.inmemoriam.hr (dalje: Portal) i fizičkih i/ili pravnih osoba korisnika Usluge. Memoro d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. O izmjeni ili dopuni Općih uvjeta korisnici će biti informirani na Portalu.

USLUGE

Usluge na Portalu su objava: obavijesti o smrti, informacije o događajima, obiteljske obavijesti (e-telegram sućuti, e-posljednji pozdrav i e-sjećanje), oglašavanje pratećih djelatnosti, te informiranje posjetitelja na Portalu.

Uslugu obavijesti o smrti naručuje osoba bliska pokojniku (dalje: Korisnik) isključivo u pogrebnom društvu. Za sadržaj osmrtnice odgovara isključivo Korisnik. Memoro d.o.o. zadržava pravo odbiti objavu osmrtnice, ukoliko diskrecijskom ocjenom ustanovi da je u suprotnosti sa ovim Općim uvjetima.

Usluge objave e-telegram sućuti, e-posljednji pozdrav i e-sjećanje naručuju osobe bliske pokojniku ili obitelji pokojnika isključivo putem slanja SMS poruke, posredstvom ovlaštenog telekom operatora.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni, napose malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se posebno obvezuje da neće predavati oglase kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba. Korisnik jamči za točnost i istinitost objavljenih podataka i pružatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno objavljivanje lažnih oglasa kojima bi se oglasila smrt žive osobe, već je za takve objave odgovoran isključivo Korisnik. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Korisnika i lažno oglašene osobe rješavaju se isključivo između Korisnika i te osobe. Pružatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa. Podatke za objavu, prije same objave, pružatelj usluga je ovlašten, ali mu isto nije i obveza, u slučaju sumnje, provjeriti putem pogrebnog društva. Pružatelj usluga zadržava pravo ne objaviti neprimjeren sadržaj te mu je osim toga dopušteno ispravljati očevidne pravopisne ili greške u pisanju. Objava će biti vidljiva minimalno 12 mjeseci na Portalu ili dok jedna od strana ne zatraži uklanjanje uz valjani razlog.

Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa, neopozivo ovlašćuju tvrtku Memoro d.o.o. da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira i u drugim medijima. Objavljene će biti samo one obavijesti koje su bile naručene i potvrđene. Stranice pogrebnih društava na Portalu napravljene su s namjenom informiranja posjetitelja kako bi dobili što više korisnih informacija vezanih za pogrebe.

CIJENA

Cijena i načini plaćanja određeni su cjenikom usluga tvrtke Memoro d.o.o. važećem na dan uplate. Uplaćenu i aktiviranu objavu Korisnik ne može opozvati. Memoro d.o.o. je ovlašten mijenjati cjenik usluge korištenja bez prethodne najave, te je obvezan objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i prikladan način. Izmjene Cjenika, promjene paketa ili akcijski popusti ne primjenjuju se na već plaćene objave.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje Usluge moguće je izvršiti putem ovlaštenog pogrebnog društva, tj. na način kako je to osiguralo ugovoreno pogrebno društvo. Plaćanje objave ostalih usluga kao što su e-telegram sućuti, e-posljednji pozdrav, e-sjećanje na Portalu moguće je izvršiti slanjem SMS poruke.

Tehnička podrška, odnosno davatelj SMS usluge je:
IT Jedan d.o.o., Selska cesta 90A, Zagreb
MB: 080523095
OIB 75235737688
Telefon: +385 1 3477-900

OBVEZE KORISNIKA USLUGE OBJAVE OSMRTNICE

Korisnik Usluge dužan je prilikom ugovaranja Usluge istinito predati sve tražene podatke u pogrebnom društvu, gdje se izrađuje registracija osmrtnice za objavu. U suprotnom korisnik nije u mogućnosti naručiti objavu osmrtnice. Korisnik jamči za točnost i istinitost objavljenih podataka i pružatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno objavljivanje lažnih oglasa kojima bi se oglasila smrt žive osobe, već je za takve objave odgovoran isključivo Korisnik. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Korisnika i lažno oglašene osobe rješavaju se isključivo između Korisnika i te osobe. Svi tekstovi i slike na Portalu ni na koji način zakonski ne obvezuju Memoro d.o.o. Premda je Portal izrađen s namjerom najtočnijeg mogućeg informiranja, sadržaj Portala se stalno unapređuje te je podložan promjenama. Memoro d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za točnost podataka ili bilo kakve greške. Memoro d.o.o. ujedno ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročenih izravno ili neizravno korištenjem Portala. Objava će biti vidljiva minimalno 12 mjeseci na Portalu ili dok jedna od strana ne zatraži uklanjanje uz valjani razlog. Na Portalu se mogu nalaziti poveznice na druge web stranice. One su informativnog karaktera te ih Korisnik može posjetiti na vlastitu odgovornost. Memoro d.o.o. ne odgovara za sadržaj na vanjskim web stranicama. Korisnik je izričito suglasan da Memoro d.o.o. ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak prema drugim fizičkim ili pravnim osobama proizašlim korištenjem Portala ili drugih web stranica putem poveznica.

OBVEZE KORISNIKA USLUGE OBJAVE E-TELEGRAM SUĆUTI, E-POSLJEDNJI POZDRAV, E-SJEĆANJE i E-SVIJEĆA

Korisnik usluge e-telegram sućuti, e-posljednji pozdrav i e-sjećanje slanjem SMS poruke potvrđuje i plaća objavu oglasa na Portalu. U suprotnom korisnik nije u mogućnosti naručiti objavu usluge e-telegram sućuti, e-posljednji pozdrav i e-sjećanje. Memoro d.o.o. zadržava pravo ne objaviti neprimjeren sadržaj usluge e-telegram sućuti, e-posljednji pozdrav i e-sjećanje, ukoliko diskrecijskom ocjenom ustanovi da je u suprotnosti sa ovim Općim uvjetima. Objava će biti vidljiva minimalno 12 mjeseci na Portalu ili dok jedna od strana ne zatraži uklanjanje uz valjani razlog.

ODGOVORNOST

Memoro d.o.o. nema utjecaj na prijenos podataka putem interneta, te stoga ne može biti odgovoran za Naručiteljevu ili Korisnikovu (ne)mogućnost pristupu internetu ili odgovarajuću brzinu prijenosa podataka. Memoro d.o.o. osobito ne odgovara za rad informatičke infrastrukture naručitelja ili Korisnika potrebne za pristup Portalu koju Memoro d.o.o. ne osigurava niti direktno kontrolira (terminalna oprema korisnika, način pristupa internetu i sl.).

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Memoro d.o.o. se obvezuje čuvati privatnost svojih korisnika u najvećoj mogućoj mjeri sukladno pozitivnim propisima. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Korisnik pristaje da podatke iz procesa registracije Memoro d.o.o. ima pravo koristiti i obrađivati u svrhu administriranja, održavanja kontrole pristupa i prikupljanja podataka o korištenju Portala. Memoro d.o.o. se obvezuje da prikupljene privatne podatke od korisnika neće bez dozvole svakog pojedinačnog Naručitelja ili Korisnika prodavati niti na drugi način davati na korištenje trećim neovlaštenim osobama, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja podataka koji omogućuju identifikaciju korisnika.

AUTORSKA PRAVA

Portal predstavlja zbirku samostalnih autorskih djela i podataka koju čine vlastite intelektualne tvorevine njihovih autora i koje su kao takve zaštićene autorskim i srodnim pravima. Sva autorska i srodna prava na Portalu kao cjelini ili njegovim dijelovima pripadaju Memoro d.o.o. kao njegovorm nakladniku. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Portala izvan ovlaštenja definiranih ovi Općim uvjetima, osobito svako neovlašteno kopiranje, umnožavanje, distribucija, prerada i sl. smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

MJERODAVNO PRAVO, RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualni sporovi i nesporazumi nastojat će se riješiti mirnim putem. U slučaju da mirno rješenje spora nije moguće, za sve sporove koji proizađu iz ovog ugovornog odnosa nadležan je sud u Zagrebu.

Zagreb, 15.05.2024.

Memoro d.o.o.
Medulićeva 16,
10000 Zagreb
OIB: 90934625758
MBS: 081001765

PREMIUM PARTNERI